मुस्लिम टोटके

             मुस्लिम टोटके मुस्लिम टोटके  मुस्लिम टोटके , “ आगशनी माल खानदानी। इनी अमा, हवा यूसुफ जुलैखानी। ‘फलानी’ मुझ पै हो दवानी। बरहक अदुल कादर जीलानी।”वधः- पूरा योग २१ दन

Read more